Algemene voorwaarden 

 

Deze algemene voorwaarden zijn enkel gericht op The Bright Side Story en niet op derden.

 

1. Overeenkomst, offerte en en bevestiging

 

1.1 - Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: illustrator) gesloten overeenkomsten. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen de opdrachtgrever en illustrator. 

 

1.2 - Offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 30 kalenderdagen na het versturen van de offerte geldig. Prijzen voor digitale illustraties zijn exclusief btw. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De prijzen die genoemd zijn in de offerte zijn gebaseerd op standaard pakketprijzen, illustratie prijzen of het uurtarief van dat moment. Bijkomende kosten, zoals het printen van illustraties, komen bovenop het aangegeven illustratie tarief. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert. 

 

1.3 - Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever het nalaat deze bevestiging te geven, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

 

1.4 - Aanvragen die ingediend zijn via het aanvraagformulier onder 'Contact' en zijn ingepland op een beschikbaar moment kunnen niet meer worden gecanceld zonder toestemming van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. 

 

2. Facturatie


2.1 - Facturatie vindt plaats na het introductiegesprek, welke inbegrepen zit in de opdracht. De factuur wordt verstuurd in de mail waarin het overzicht is geplaatst van wat er is afgesproken tijdens het introductiegesprek. De opdrachtgever heeft 14 kalenderdagen de tijd om het bedrag over te maken op het aangegeven rekeningnummer op de factuur. Wanneer deze periode is verstreken en het bedrag nog niet voldaan is zal de opdrachtgever worden aangemaand voor opnieuw 14 dagen kalenderdagen. 

 

2.2 - De eerste feedbacksessie vindt plaats wanneer de facturatie is voldaan, is dit niet het geval, dan vindt er - totdat de facturatie is voldaan - geen feedbacksessie plaats. 

 

3. Uitvoering van de opdracht

 

3.1 - De illustrator zal zich volledig inspannen om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Hierin zullen de belangen van de opdrachtgever worden meegenomen en zal er gestreefd worden naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de illustrator de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

3.2 - De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de illustrator mogelijk te maken. Dit betekent dat de opdrachtgever tijdig volledige en duidelijke informatie levert over datgeen wat de illustrator vraagt om de opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

 

3.3 - De illustrator geeft een opgegeven termijn aan voor het uitvoeren van de opdracht, dit termijn is indicatief tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

3.4 - De volgende uitvoeringen horen niet bij de opdracht van de illustrator:
a. het aanvragen van vergunningen, beoordelen van instructies van de opdrachtgever en/of of deze voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

 

b. het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten en octrooirechten van derden;

c. het uitvoeren van onderzoek naar beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

3.5 - Tenzij anders aangegeven, bevat iedere aangevraagde illustratie 3 feedbacksessies. Voordat de opdracht in productie wordt gebracht, uitgevoerd wordt, verveelvoudigd wordt of openbaar wordt gemaakt stelt de illustrator de opdrachtgever de gelegenheid om feedback te geven op de illustratie voor het eventueel bijstellen van de illustratie.

 

3.6 - De opdrachtgever dient de illustrator tijdens de aangegeven feedbacksessies duidelijke en bruikbare instructies te geven over wat de opdrachtgever graag anders ziet bij de illustratie van de aangegeven opdracht. Wanneer blijkt dat 1 of meerdere malen instructies geheel afwijken van het eerder besproken en afgestemde idee van het ontwerp en hierbij 1 of meerdere feedbacksessies aan verspilt zijn, is het niet mogelijk om de aangegeven feedbacksessies uit te breiden zonder extra facturatie.

3.7 - Het is niet toegestaan de illustratie in gebruik te nemen wanneer de feedbacksessies niet en/of niet volledig zijn afgerond. 

 

3.8 - Afwijkingen binnen het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen wat is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.9 - Klachten worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 15 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de illustrator meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

4. Inzetten van derden

4.1 - De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de illustrator derden in wanneer dit van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de illustrator. Dit dient te allen tijde overlegd te worden met de illustrator. 


4.2 - De illustrator is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn aanbevolen. 

 

5. Intellectuele eigendom

5.1 - Alle uit de opdracht voortkomende rechten en intelectuele eigendom - waaronder het merkrecht, tekening- of modelrecht, octrooirecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdrachten komen toe aan de illustrator.

5.2 - Bij het openbaar maken van een illustratie gemaakt door The Bright Side Story dient er naamsvermelding bij te staan. Het is niet toegestaan om delen en/of de gehele illustratie aan te passen en/of teksten en/of andere geïllustreerde objecten toe te voegen aan de illustratie. Daarnaast is het plaatsen van teksten, hashtags of andere vormen van tekst- en/of illustratie uitingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, openbare orde of redelijkheid verboden.

5.3 - De illustrator heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij of in de publicatie rondom het resultaat van de opdracht voor de opdrachtgever te laten vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de illustrator het resultaat zonder vermelding van de naam openbaar te maken.

5.4 - Tenzij anders overeengekomen, blijven de illustraties eigendom van de illustrator. Ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 


5.5 - Na het voltooien van de opdracht heeft zowel de opdrachtgever als de illustrator geen bewaarplicht met betrekking tot materialen en gegevens die zijn gebruikt tijdens de overeenkomst.

 

6. Gebruik van het resultaat

6.1 - Wanneer de opdrachtgever aangeeft dat het resultaat volledig naar wens is uitgevoerd, krijgt de opdrachtgever het recht om de illustratie(s) in gebruik te nemen. Het resultaat dient te allen tijde alleen gebruikt te worden voor het daarvoor vooraf afgestemde gebruiksrecht waarvoor de opdracht is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders is overeengekomen.

6.2 - Wanneer het resultaat gebruikt zal worden door zowel de opdrachtgever als derden, dient ook met deze partij het gebruiksrecht overeen te komen.

6.3 - Het is niet toegestaan de illustratie te vergeven of door te verkopen op welke manier dan ook.

7. Kosten

7.1 - Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd en/of onderbroken door omstandigheden die niet aan de illustrator kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De ontwerper zal de kosten hiervoor zoveel mogelijk proberen te beperken.

8. Betaling en opschorting


8.1 - Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

8.2 - Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven te allen tijde eigendom van de illustrator totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is aan de illustrator volledig te zijn voldaan aan de illustrator. 

 

8.3 - Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele en/of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, zal de illustrator de opdracht staken en wordt er geen nieuwe opdracht meer aangenomen door deze opdrachtgever.

 

8.4 - In overleg met de opdrachtgever zal de facturering doorgaans na het introductiegesprek plaatsvinden tenzij anders is aangegeven in overleg met de opdrachtgever.

 

8.5 - Wanneer blijkt dat er na het afronden van de aangegeven feedbacksessies geen gewenst resultaat is bevonden door eerdere onduidelijkheid en/of niet haalbare instructies voor de illustrator, zal het ontwerp wat na de laatste feedbacksessie staat worden opgeleverd en is er geen sprake van terugbetaling in welke vorm dan ook.

 

9. Garanties

9.1 - De illustrator garandeert dat het geleverde door haar ontworpen is en dat de zij als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. De illustrator garandeert dat het resultaat van de opdracht te allen tijde geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 - De illustrator is uitsluitend aansprakelijk voor het aan de illustrator toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de illustrator voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11. Overige bepalingen

11.1 - Alle verschillende partijen die betrokken zijn bij de overeenkomst tussen de opdrachtgever en illustrator, zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de illustrator of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen.